หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูลดิจิทัล

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

336133-ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information System for Logistics
     วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น
GPS, ERP, WMS, EDI และ RFID

336134 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
หน่วยกิต 3 (2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา

หลักการในการวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การเรียกซ้ำโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ ประเภทการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) ที่มุ่งเน้นกำไรที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของผู้บริโภค (Profit through Customer Satisfaction) กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการตลาดเพื่อสังคม

ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิก ลำดับและอนุกรม เซตและการดำเนินการทางเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับและความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล ความหลากหลายของเทคโนโลยี ทั้งฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม  และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล

336122 -- 1 หน่วยกิต (1-0-2)

พื้นฐานของแนวคิดการเขียนโปรแกรม หลักการของการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคิดเป๋นขั้นตอน นิพจน์ ชนิดของข้อมูล การควบคุมขั้นตอนในการทํางาน การวนซ้ำ ฟังก์ชัน มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการวิเคราะห์ความซับซ้อนขั้นพื้นฐาน

336123 -- 2 หน่วยกิต (0-4-2)

การฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมขั้นตอนในการทํางาน   การวนซ้ำ ฟังก์ชัน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขโปรแกรม


336112 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ (Calculation Software Packages)

หน่วยกิต 3 (0-6-3)

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรองข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

336131 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ (Modern Organization and Management) 3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ สิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การจัดสายงาน และแนวคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล