พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์จิตวิทยาผู้บริโภคยุคต่าง ๆ พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การนำกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อการวางแผนสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล