การเป็นผู้ประกอบการที่ดี การจัดหาสินค้า จุดเด่นของสินค้า นโยบายแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การประกอบการธุรกิจดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การเงินและบัญชี หลักการบริหารคุณภาพ  การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนฉุกเฉิน การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ จัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอสนับสนุนเงินทุนสถาบันการเงิน