การฝึกปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลทางกายภาพจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม  ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งาน