336133-ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information System for Logistics
     วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น
GPS, ERP, WMS, EDI และ RFID