แนวคิดและหลักการของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการข้อมูลดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการวิจัย