336332 ปฏิบัติการการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลและการนำเสนอ (Practice of Digital Data Processing and Presentation)

หน่วยกิต 2 (0-4-2)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลแบบดิจิทัล และทดลองนำผลลัพธ์ที่ได้ไปนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ