336122 -- 1 หน่วยกิต (1-0-2)

พื้นฐานของแนวคิดการเขียนโปรแกรม หลักการของการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคิดเป๋นขั้นตอน นิพจน์ ชนิดของข้อมูล การควบคุมขั้นตอนในการทํางาน การวนซ้ำ ฟังก์ชัน มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการวิเคราะห์ความซับซ้อนขั้นพื้นฐาน

336123 -- 2 หน่วยกิต (0-4-2)

การฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมขั้นตอนในการทํางาน   การวนซ้ำ ฟังก์ชัน การทดสอบโปรแกรม และการแก้ไขโปรแกรม