336112 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ (Calculation Software Packages)

หน่วยกิต 3 (0-6-3)

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ สูตรคำนวณและฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรองข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล