รายวิชา     เศรษฐกิจอาเชียน      307215                                                                      3(3-0-6)

                    (ASEAN  Economy)                              ผู้

 คำอธิบายรายวิชา    แนวคิดและระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการค้าและการลงทุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัญหา อุปสรรค              และผลกระทบ


รายวิชา     เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติก                            3(3-0-6)

                 Economics of Logistics  Management)

 คำอธิบายรายวิชา    ศึกษาและประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในแต่ละกิจกรรมด้านโลจิสติกส์  การบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์อุปสงค์  การวางแผนและการจัดหาวัตถุดิบ การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิตและผลผลิตในธุรกิจ  โลจิสติกส์


การเข้าสอบ ให้เข้าได้เพียงครั้งเดียว

ให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ในวันพรุ่งนี้นักศึกษาเข้าสอบจริงเวลา 11.20  ถึงเวลา12.20  เมื่อหมดเวลาระบบจะตัดเวลาทันทีศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์ ในแต่ละสำนักเพื่อให้ผู้ ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยปัจจุบัน  โดยให้ ความสำคัญต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิด สภาพปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุค สมัย และความสำเร็จทางเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ (รางวัลโนเบล)