การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด ในการวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาจุดเด่น จุดด้อย การศึกษาและการเลือกสถานประกอบการ เงื่อนไข ข้อกำหนดในการฝึกประสบการณ์ของหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเขียนโครงการ การเขียนรายการงานและการนำเสนอ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานที่ควรรู้ การเขียนจดหมายสมัครงานและการเตรียมตัวสัมภาษณ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ความสำคัญของการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล ส่วนตลาดและการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย ระบบฐานข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับตลาดการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการตลาดการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่ จรรยาบรรณและกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทบาทความรับผิดชอบและขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความสำคัญขององค์กรฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย
การจูงใจพนักงานขาย ศิลปะและเทคนิคการขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควตาการขาย งบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานและการควบคุมพนักงานขาย จรรยาบรรณของพนักงานขาย

การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการตลาดบริการ การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการตลาดบริการบทบาทของบุคลากรต่อการตลาดบริการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาการจัดการการตลาดบริการ


บทบาทและความสำคัญของการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดส่วนตลาดเป้าหมาย การวางแผนส่วนประสมการตลาด การกำหนดงบประมาณการปฏิบัติการ แผนฉุกเฉิน การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด จริยธรรมกับการวางแผนการตลาด

 

จุดประสงค์ของการเรียนในรายวิชา  :

1.      เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการเขียนแผนการตลาดและ

การปฏิบัติการทางการตลาดในส่วนของการวางแผนการดำเนินงานทางการตลาดอย่างชัดเจน

2.      เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการตลาดที่มีต่อการดำเนินงานธุรกิจ

3.      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

และก่อให้เกิดการใช้งานจริงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด