การบูรณาการเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศภายในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเพื่อการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุมภายในองค์กร  การวิเคราะห์และนำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจโดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปรการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีการจัดทำงบประมาณ

บทบาทของการบัญชีต้นทุน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำต้นทุนช่วงการผลิตของเสียของมีตำหนิเศษวัสดุ ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)


ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การปรับปรุงและปิดบัญชี การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้การจัดทำรายงานทางการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยกรรม