โลติกส์และโซ่อุปทาน

308302-60 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Information Technology for Logistics and Supply Chain Management)


ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภูมิสารสนเทศการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์การที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน