ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การจัดการข้อมูลเพื่อการคํานวณ การนําเสนอสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบสําหรับการทํางานในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ รวมทั้งการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  

ความหมาย แนวความคิดในการประกอบธุรกิจ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การบริหารสำนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  การตลาด การบัญชี การเงิน การภาษีอากร ตลอดจนการมีจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 


ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ระดับ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดทิศทางขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด เจริญเติบโต และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสำรวจบุคลิกภาพของตนเอง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ทางด้านร่างกาย  และอารมณ์จิตใจ มนุษย์สัมพันธ์  การเข้าสังคมอย่างเหมาะสม  การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้