จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ในการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 


ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ระดับ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดทิศทางขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด เจริญเติบโต และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสำรวจบุคลิกภาพของตนเอง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ทางด้านร่างกาย  และอารมณ์จิตใจ มนุษย์สัมพันธ์  การเข้าสังคมอย่างเหมาะสม  การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้