คำอธิบายรายวิชา

การปฏิบัติงานด้านภัตตาคาร งานครัวและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  การวางแผน ออกแบบและวิธีการจัดทำเมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทำรายงาน และการฝึกปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง

คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การจัดรายงานอาหาร ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และควบคุมคุณภาพของอาหาร ให้มีการศึกษานอกสถานที่ 

คำอธิบายรายวิชา

บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางแก้ไขและพัฒนา

 คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร การจัดโครงสร้างภัตตาคาร การแบ่งสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคาร การวางแผนวิธีการจัดทำเมนูอาหาร และสิ่งที่ควรทราบอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการภัตตาคาร