หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ การกำหนดมุมกล้อง ขนาดและสัดส่วนของภาพ การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพถ่าย การสร้างแนวคิดและการนำเสนอแนวคิดของภาพถ่ายตามจิตนาการณ์ของผู้ส่งสาร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง