คำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus)

หลักการและแนวคิดในการสร้างสรรค์ออกแบบฉากรายการวิทยุโทรทัศน์  และเวที    

ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของฉาก 

ระบบแสงในสตูดิโอไฟประกอบฉากและเวที 

การออกแบบ สร้างวัสดุประกอบฉากอย่างง่าย สร้างแบบจำลองฉาก  

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)