วิเคราะห์ลักษณะการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจประเภทต่างๆ ศึกษาปัจจัยต่างๆที่ทำให้ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวทั้งกิจการในประเทศไทยและกิจการของต่างประเทศ เพื่อฝึกให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหาหรือศึกษาวิเคราะห์  วิเคราะห์ เรื่องการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ ทั้งในรูปแบบของการทำรายงานและกระบวนการในการจัดสัมมนารูปแบบต่างๆ