หลักการและแนวคิดในการเขียนบทประเภทต่าง ๆ รูปแบบของบทเพื่องานนิเทศศาสตร์ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บทโฆษณา บทงานประชาสัมพันธ์  การใช้ภาษา ลีลา และศัพท์เทคนิคอย่างสร้างสรรค์ โดยฝึกให้นักศึกษาใช้จิตนาการของนักศึกษาในการเขียนบท