ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะสำคัญ วิธีการโฆษณา บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณาที่มีต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ องค์กรโฆษณา ความรู้ทางด้านการโฆษณากับการตลาดและจรรยาบรรณในวิชาชีพโฆษณา