ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร การผลิตและการตลาด และราคาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร สินเชื่อการเกษตร  นโยบายการค้าระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรที่สำคัญ สหกรณ์การเกษตร แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการ ทุน การดำเนินงาน และกำไรในสหกรณ์ ปัญหาและช่องจำกัดต่างๆ ในการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย นโยบายเกษตรและสหกรณ์