ความหมาย ความสำคัญของกฎหมายสื่อสารมวลชน ที่มีต่อสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของสื่อมวลชน กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสมัยใหม่ การโฆษณา การละเมิด การหมิ่นประมาท ข้อมูลข่าวสาร ลิขสิทธิ์  รวมถึง จรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน