ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ การสื่อสารทางธุรกิจ  การนำเสนองาน เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานผลงานให้น่าสนใจ เทคโนโลยีการสื่อสารและการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางธุรกิจเพื่อความเป็นมืออาชีพ