หลักการ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีสำหรับสื่อสารมวลชน  การรวบรวมและเรียบเรียง ข้อเท็จจริง การถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน น่าสนใจ  การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ทาง-

สื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์