317331          สื่อมวลชนสัมพันธ์                                      3(2-2-5)

                       (Mass Media Relations)

                       คำอธิบายรายวิชา

                       หลักการ แนวคิดและบทบาทของสื่อมวลชนสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ในการประสานงาน จิตวิทยาในการสื่อสาร และเทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ