317332          การสื่อข่าวขั้นสูง                                                3(2-2-5)

                       (Advanced News Reporting)

                       พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 317212 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น

                       คำอธิบายรายวิชา

                       แนวคิด การกำหนดและการตั้งประเด็นในการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจ เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงการเขียนข่าวประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ข่าวเชิงวิเคราะห์  และข่าวประเภทรายงานพิเศษ  การลงพื้นที่ การสื่อข่าวภาคสนามโดยนำเสนอทางสื่อทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ