317112          หลักการสื่อสารมวลชน                                          3(3-0-6)

                      (Principles  of  Mass  Communication)

คำอธิบายรายวิชา

                       แนวคิด ทฤษฎี ประวัติ คุณลักษณะของสื่อมวลชนแต่ละประเภท พัฒนาการของทฤษฎีสื่อมวลชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อมวลชนตามองค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนทัศน์เรื่องผลกระทบอันจำกัดของสื่อ