317461        การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน การสื่อสารมวลชน   1(0-45-0)

                    (Preparation for Professional Experience in Mass Communication)

คำอธิบายรายวิชา

                      จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ สหกิจศึกษา โดยจัดทำโครงงานที่สนใจจากแนวคิดในกลุ่มวิชาเอกหรือที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการสื่อสารมวลชน