317320           การวิจัยด้านสื่อสารมวลชน                                 3(2-2-5)

                       (Mass Communication Research)

คำอธิบายรายวิชา

                        ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ กระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย การคิดหัวข้องานวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การวิเคราะห์ผลงานวิจัย การเขียนเนื้อหางานวิจัยที่สำคัญในแต่ละบท และการเขียนรายงานการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านการสื่อสารมวลชน