317310       การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5)

                   (Current Affairs Analysis for Communication)

คำอธิบายรายวิชา

                    บทบาท หน้าที่และวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนสำนักต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทบาทหน้าที่สื่อมวลชน แหล่งข้อมูล กรอบแนวคิดทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ม ทางออกของสถานการณ์ และการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทั้งสื่อเดิมและสื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ