ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การใช้งานฟังก์ชัน สูตร และคำสั่งต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อทำการร่วมกับแหล่งข้อมูลภายนอก สนับสนุนการตัดสินใจ และบูรณาการกับระบบงานทางด้านธุรกิจ  เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด หรือ ธุรกิจอัจฉริยะ การฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในกลุ่มโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อทำงานทางด้านธุรกิจ