บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ