317251        การรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ                    3(2-2-5)

                    (Media Literacy and Utilization of Information)

คำอธิบายรายวิชา

                      หลักการและแนวคิด การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ การฝึกวิเคราะห์สื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ เน้นเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตีความ และสามารถสังเคราะห์เนื้อหาข่าวสารได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง