306201-65 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

ความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชันโลจิสติกส์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล