336233 ปฏิบัติการการเตรียมข้อมูล (Practice of Data Preparation)

หน่วยกิต 2 (0-4-2)

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติการการสำรวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่ การทำความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร โดยใช้กรณีศึกษาด้านธุรกิจจากสถานประกอบการ