306215 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Management for Information Technology)

การบริหารโครงการและบริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศวงจรชีวิตของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร  ความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้าง ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ