หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อสารด้านนิเทศศาสตร์แต่ละประเภท ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย การโน้มน้าวชักจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะศิลปะการใช้ภาษาในสื่อประเภทต่าง ๆ