336134 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
หน่วยกิต 3 (2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา

หลักการในการวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การเรียกซ้ำโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ ประเภทการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ