การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานทางด้านธุรกิจ การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการงานทางด้านธุรกิจ การเลือกและการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานทางด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมสำนักงาน ในการคำนวณราคาสินค้า ส่งจดหมายถึงลูกค้า และจัดทำนามบัตร เป็นต้น