ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ คุณธรรมจริยธรรมนักคอมพิวเตอร์