การบริหารโครงการและบริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศวงจรชีวิตของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร
ความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจ้าง ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ